Op maat groepsreizen

Algemene voorwaarden (op maat) groepsreizen

Deze algemene voorwaarden en informatie zijn van toepassing op de speciaal in opdracht gemaakte groepsreizen van Frisian Travel.

 

Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt ver­staan onder

Frisian Travel: Frisian Travel gevestigd  aan de Doniawei 54 te Damwâld.
Opdrachtgever: De partij welke Frisian Travel de opdracht verstrekt een reis te or­ganiseren en uit te voeren.
Reisovereenkomst: De overeenkomst waarbij Frisian Travel zich jegens zijn opdrachtge­ver verbindt tot het verschaffen van een, in overleg met de opdracht­ge­ver, georganiseerde reis en/of vervoer en/of verblijf en/of toeristische dienst.
Reiziger: Degene te wiens behoeve de reis is bedongen.

 

Totstandkoming reisovereenkomst

Artikel 2, lid 1

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdracht­gever van het aanbod van Frisian Travel.

Artikel 2, lid 2

a. Het aanbod van Frisian Travel is vrijblijvend en kan zonodig door Frisian Travel worden herroepen. Herroeping dient onverwijld na aan­vaarding te geschieden.
b. Kennelijke fouten en/of vergissingen in het aanbod binden Frisian Travel niet.

Artikel 2. lid 3

De opdrachtgever zal ten behoeve van het sluiten van de reisovereen­komsten de uitvoering daarvan alle benodigde gegevens betreffende hem­zelf en de andere reiziger(s) tij­dig verstrekken aan Frisian Travel. Indien opdrachtgever in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat opdrachtgever of de reizigers voor wie opdrachtgever de overeenkomst heeft gesloten door Frisian Travel van (verdere) deelname van de reis wordt (worden) uitgesloten, worden de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever c.q. reizigers in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 4

Degene die namens of ten behoeve van een ander de reisovereen­komst aangaat, is hoofdelijk aan­­sprakelijk voor alle verplich­tingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2, lid 5

Alle gegevens uit het aanbod van Frisian Travel maken mede deel uit van de overeenkomst, voorzo­ver niet  anders blijkt. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan het door Frisian Travel aangeboden reis(arrangement) behoeft de na­drukkelijke schrifte­lijke instemming van Frisian Travel.

Artikel 2, lid 6

Frisian Travel draagt geen verant­woordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijk­heid van derden uitgegeven.

 

Betaling

Artikel 3, lid 1

Bij de totstandkoming van de reis­overeenkomst dient een bedrag (aan­betaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 30% van de totale overeengekomen reissom, tenzij in het betreffende schriftelijke aanbod anders is aangegeven.

Artikel 3, lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Frisian Travel. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de reisovereen­komst door of namens Frisian Travel met on­middellijke ingang worden ontbon­den, in welk geval artikel 6 van toepassing is en de reeds be­taalde gel­den met de annu­leringsgelden c.q. schadever­goeding zullen worden verrekend. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien Frisian Travel geen gebruik maakt van de in dit artikel genoemde bevoegdheid tot ontbinding kan de opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen.

Artikel 3, lid 3

Levering en diensten welke niet bij de oorspronkelijke reisovereenkomst zijn inbegrepen, maar waar­voor tij­dens de reis opdracht wordt gege­ven, worden direct na uitvoe­ring van de overeenkomst aan de op­drachtgever gefactureerd.

 

Reissom

Artikel 4, lid 1

De geoffreerde reissom geldt per persoon, tenzij in het aanbod an­ders is aangegeven. Mocht van het aantal personen zoals aangegeven in het aanbod worden afgeweken, dan is Frisian Travel gerechtigd een  nieuwe reissom vast te stellen. Alle overige afwijkingen na totstandko­ming van de reisover­eenkomst behoe­ven de nadrukkelij­ke toestemming van Frisian Travel terwijl Frisian Travel in dat geval het recht heeft de extra kosten bij de op­drachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4, lid 2

De geoffreerde reissom is gebaseerd op de prijzen, waaronder vervoers- en brandstofkosten, geld­koersen, heffingen en belastingen, etc. zo­als deze Frisian Travel be­kend waren ten tijde van het ver­strekken van het aanbod.

Artikel 4, lid 3

Frisian Travel behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen, indien er zich na het sluiten van de reisovereenkomst verhogingen voordoen van de kostencomponen­ten als bedoeld in lid 2.

 

Informatie

Artikel 5, lid 1

De opdrachtgever alsmede de reizi­gers dienen bij vertrek en geduren­de de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinatie, rijbe­wijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 2

De opdrachtgever zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie inwinnen en tevens tij­dig voor vertrek nagaan of eerdere verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 3

Indien de opdrachtgever c.q. de reiziger(s) de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Frisian Travel schriftelijk heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen.

 

Annulering door de opdrachtgever

Artikel 6

Indien een reisovereenkomst geheel of gedeeltelijk  (uitsluitend schriftelijk) wordt geannuleerd door opdrachtgever, is opdrachtge­ver Frisian Travel de volgende annuleringskosten verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:
a. Bij annulering tot 6 weken vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom.
b. Bij annulering vanaf 6 weken tot  en met de dag van vertrek of later: gehele reissom.
Indien één of meer reiziger(s) be­horende tot dezelfde groep annule­ren, gelden bovengenoemde percenta­ges vermenigvuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenigvul­digd met het aantal reizigers dat heeft geannuleerd. In het geval een of meer
reizigers behorende tot een groep afzien van deelname aan de reis heeft Frisian Travel het recht de reissom te ver­hogen. Frisian Travel is gehouden de verhoogde reissom zo spoedig mo­gelijk aan de opdrachtgever bekend te maken. Indien opdrachtgever deze verhoogde prijs vervolgens niet onverwijld schriftelijk accepteert, dan geldt dit als annulering van de gehele reis en is opdrachtgever de volledige annuleringskosten ver­schuldigd zoals aangegeven onder a en b.

 

Ontbinding door Frisian Travel

Artikel 7

Frisian Travel heeft het recht voor- of tijdens de reis de reis­overeenkomst met onmiddellijke in­gang en zonder rechtelijke tussen­komst te ontbinden, indien er zich omstandigheden voordoen of redelij­kerwijs zich kunnen voordoen, waar­door een ongestoorde uitvoering van de reisovereenkomst niet kan worden gegarandeerd. Na ontbinding wordt de reeds betaalde reissom binnen twee weken aan opdrachtgever terug­betaald echter verminderd met de kosten welke Frisian Travel heeft moeten maken en verplicht is te betalen aan derden. Opdrachtgever komt in dit geval geen recht op enige schadevergoeding toe.

 

Wijziging door Frisian Travel

Artikel 8

Indien de dienstverleners die door Frisian Travel bij de uitvoering van de reis worden ingeschakeld niet, dan wel niet tijdig in staat zijn de overeengekomen diensten te verlenen heeft Frisian Travel voor of tijdens de reis het recht de reisovereenkomst te wijzigen.  In­dien de dienst welke verricht wordt door derde niet c.q. niet tijdig dan wel niet behoorlijk kan worden uitgevoerd, is Frisian Travel niet aansprakelijk voor enige schadever­goeding indien blijkt dat Frisian Travel zich voldoende heeft inge­spannen om de derde partij tot na­koming van deze dienst te bewegen. Indien in (een deel van) de dien­sten niet kan worden voorzien zal Frisian Travel zich inspannen om passende, alternatieve regelingen te treffen met het oog op de conti­nuering van de reis, echter voorzo­ver daar geen extra kosten voor Frisian Travel aan verbonden zijn.

 

Aansprakelijkheid Frisian Travel

Artikel 9, lid 1

Frisian Travel is niet aansprake­lijk voor het niet of niet behoor­lijk uitvoeren van de reisovereen­komst, voorzover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor haar re­ke­ning komen.

Artikel 9, lid 2

Frisian Travel is niet aansprake­lijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voorzover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de op­drachtgever c.q. de betrokken rei­zigers.

Artikel 9, lid 3

Wanneer Frisian Travel aansprake­lijk is voor de door opdrachtgever c. q. de reizigers geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkom­stig de terzake geldende wettelijke bepa­lingen of internationale ver­dragen.

Frisian Travel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waar­voor een reis- en/of annuleringver­zekering dekking pleegt te geven.

Frisian Travel draagt voorts geen aansprakelijkheid voor schade ont­staan door derving van reisgenot of schade welke betrekking heeft op de uitoe­fening van het beroep of be­drijf van opdrachtgever c.q. de reizi­ger(s).

Alle overige schades waarvoor Frisian Travel zou kunnen worden aan­gesproken, met uitzondering van schade door dood of letsel van de reiziger(s) zijn beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom per per­soon.

Artikel 9, lid 4

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Frisian Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van Frisian Travel alsmede eventuele betrokken dienstverle­ners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

Verplichtingen opdrachtgever/reiziger

Artikel 10, lid 1

Opdrachtgever(s) alsmede de betrok­ken reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Frisian Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zijn/­hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 10, lid 2

De opdrachtgever c.q. reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uit­voering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Frisian Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, in­dien van Frisian Travel in rede­lijk­heid niet kan wor­den gevergd dat de overeenkomst wordt nageko­­men. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van op­drachtgever of de betrokken reizi­ger(s), indien en voorzover de ge­volgen van hinder of last hem kun­nen worden toegerekend.

 

Rente en incassokosten

Artikel 11

Indien niet tijdig aan een gelde­lijke verplichting jegens Frisian Travel is voldaan, is er over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% per iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voort is op­drachtgever dan gehouden tot ver­goeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, vermeerderd met € 45,– kosten, met een mini­mum van totaal € 65,-

 

Overmacht

Artikel 12

In geval van overmacht heeft Frisian Travel het recht de reisovereen­komst zonder opzegging en/of inge­brekestelling en zon­der gerechtelijke tussenkomst, ge­heel of ten dele te ontbinden zon­der dat Frisian Travel tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Klachten

Artikel 13, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, dient zo spoedig mogelijk, mondeling ( evt. per telefoon) en/of schriftelijk (eventueel per e-mail) te worden gemeld bij de betrokkenen dienstverlener en bij Frisian Travel, zodat laatstgenoemden voor een passende oplossing kunnen zorgdragen.

Artikel 13, lid 2

Klager dient zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen (bijv. foto, film, video, schriftelijke verklaringen enz.) ter ondersteuning van de klacht en eventuele bijzonderheden die zich dienaangaande voordoen.

Artikel 13, lid 3

Na terugkeer dient klager, indien de klacht niet naar behoren of tevredenheid is afgehandeld, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na terugkeer, de klacht schriftelijk per aangetekend schrijven, ondersteund met bewijsmateriaal, te melden en toe te lichten bij Frisian Travel.

Artikel 13, lid 4

De ontvangst van het onder lid 3 genoemde schrijven wordt door Frisian Travel bevestigd, waarna de klacht in behandeling wordt genomen. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht zal Frisian Travel met een voorstel ter afhandeling van de klacht komen.

Artikel 13, lid 5

Indien achteraf blijkt dat niet is voldaan aan de meldingsplicht en de dienstverlener en/of Frisian Travel niet in de gelegenheid zijn gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan een eventueel recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13, lid 6

Indien de klacht niet tijdig is ingediend, wordt deze niet in behandeling genomen,tenzij de klager verschoonbaar heeft gehandeld.

Artikel 13, lid 7

Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de klager desgewenst tot uiterlijk 3 maanden na afloop van de reis het geschil schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.

Artikel 13, lid 8

De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 13, lid 9

De klager die geen gebruik wenst te maken van de in lid 7 en lid 8 geschetste procedure heeft het recht zich tot de bevoegde Nederlandse rechter te wenden.

Algemene bepalingen

Artikel 14

Frisian Travel en opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat op de gesloten reisovereenkomst geen andere algemene dan wel bijzonde­re voorwaarden dan de onderhavi­ge van toepassing zijn.

Indien opdrachtgever met enige verplichting in gebreke blijft, is Frisian Travel bevoegd alle bescheiden van de opdrachtgever onder zich te houden zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichting heeft voldaan.

Opdrachtgever vrijwaart Frisian Travel voor alle aanspraken van reiziger(s) of derden welke het ge­volg zijn van handelen of nalaten van opdrachtgever c.q. de betrok­ken reiziger(s).

Alle geschillen, die mochten ont­staan naar aanleiding van de reis­overeenkomst, zullen worden voorge­legd aan de bevoegde rech­ter, voor­zover de wet dit toelaat, terwijl voorts op de reisovereenkomst Ne­derlands recht van toepassing zal zijn.

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige reisovereenkomst.

Januari 2019, 2de editie

 

Algemene Voorwaarden Frisian Travel Op maat.pdf