Individuele groepsreizen

Algemene voorwaarden (individuele) groepsreizen

Deze algemene voorwaarden en informatie zijn van toepassing op de (individuele) groepsreizen van Frisian Travel.

Boekingsvoorwaarden

Uw informatieverstrekking
U bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor de verstrekking van de noodzakelijke en juiste informatie voor de totstandkoming van uw reisovereenkomst met Frisian Travel. Denkt u onder meer aan het verstrekken van de juiste persoons- en contactgegevens en de specifieke informatie over uw zorgbehoefte. Wie voor anderen een reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de persoon of personen die hij/zij aanmeldt.

Boekingsprocedure
Via het reserveringsformulier dat wij als bijlage met dit reisprogramma verspreiden, kan een reiziger een of meerdere groepsreizen van Frisian Travel boeken. Frisian Travel behandelt de reserveringsformulieren op volgorde van binnenkomst. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij in behandeling nemen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van het ingevulde reserveringsformulier, dan neemt Frisian Travel contact met u op voor een beoordeling van de zorg- en of begeleidingsvraag alvorens de reis schriftelijk te kunnen bevestigen. Na bevestiging van de reis is de boeking definitief en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Bevestiging en betaling
Na ontvangst van de definitieve bevestiging van de boeking, dient u de aanbetaling binnen tien dagen te voldoen. Deze omvat 20% van de reissom en indien van toepassing, de kosten van de annuleringsverzekering. Uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum dient u het restant van de reissom te hebben voldaan. Indien u binnen zes weken voor vertrek reserveert, dient u de gehele reissom direct te voldoen. Kosten die voortvloeien uit het onjuist of onvolledig doorgeven van belangrijke informatie over onder meer uw zorgbehoefte aan Frisian Travel worden aan u als de reiziger doorberekend.

Annulering door reiziger
U kunt via Frisian Travel een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Een reis annuleren kan alleen schriftelijk, door/namens de eerste reiziger/contactpersoon (zoals op het reserveringsformulier vermeld). Alleen dan is de annulering rechtsgeldig. De datum van poststempel/ontvangst wordt beschouwd als de annuleringsdatum. Moet een reiziger annuleren, maar heeft hij/zij geen annuleringsverzekering afgesloten, dan zijn de annuleringskosten voor rekening van de reiziger. Is er wel een annuleringsverzekering afgesloten en valt de reden van annulering onder de dekkingsvoorwaarden, dan kan de reiziger de annuleringskosten verhalen bij de verzekeringsmaatschappij waar de annuleringsverzekering is afgesloten.

Annulering door Frisian Travel
In geval van te weinig aanmeldingen behoudt Frisian Travel zich het recht voor de groepsreis te annuleren tot 28 dagen voor vertrek. Frisian Travel probeert in die situatie de reiziger een zo passend mogelijk alternatief te bieden. Gaat u hiermee niet akkoord, dan vindt volledige teruggave plaats van alle betaalde gelden. Frisian Travel heeft altijd het recht de overeenkomst op te zeggen in bijzondere omstandigheden, zoals bij calamiteiten en overmacht situaties. Frisian Travel is niet aansprakelijk voor de kosten bij annulering door derden, bijv. vanwege faillissement, oorlogssituatie en rampen. Frisian Travel stelt reizigers zo snel mogelijk na bekend worden, op de hoogte.

Prijswijzigingen
Frisian Travel behoudt zich het recht voor om een toeslag op de reissom te heffen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en wisselkoersen daartoe aanleiding geven.

Wijzigingskosten
Eventuele wijzigingen na reservering dient u zodra bekend telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Hiervoor kunnen wij u € 25 wijzigingskosten in rekening brengen, plus eventuele wijzigingskosten van vervoerder of accommodatieverschaffer.

Reis op aanvraag
Indien Frisian Travel op een reis geen kamers of vliegtuigstoelen meer in voorraad heeft, kan zij in geval van beschikbaarheid bij de betreffende leverancier(s) een aanvraag indienen. Wanneer uw aanvraag akkoord komt, dan is er direct sprake van een definitieve boeking. In geval van een boeking op aanvraag kan de prijs afwijken van de gepubliceerde reissom.

Wachtlijst
Mocht een reis zijn volgeboekt, dan kan Frisian Travel u bij interesse op een wachtlijst plaatsen. Zodra er plaats vrij komt, neemt Frisian Travel contact met u op.

Klachten voorafgaand aan de reis
Klachten over een door Frisian Travel gemaakte reservering, over de door haar verstrekte informatie en adviezen voorafgaand aan een reis, kunt u tot uiterlijk een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk bij Frisian Travel indienen. Frisian Travel is verplicht uiterlijk een maand na ontvangst een schriftelijke reactie te geven.

Reisvoorwaarden

Reisdocumenten
U bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor het bij u dragen van de noodzakelijke en geldige reisdocumenten, zoals een voldoende geldig paspoort of waar toegestaan een identiteitskaart en een eventueel vereist visum. Frisian Travel is niet aansprakelijk voor kosten die ontstaan als de autoriteiten u niet toelaten vanwege ontbrekende, zoekgeraakte of ongeldige reisdocumenten.

Vaccinaties
U bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor het tijdig inwinnen van informatie over eventueel benodigde vaccinaties. Informeert u bij uw huisarts of plaatselijke GGD.

Reisbescheiden
Indien u aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt u de benodigde reisbescheiden uiterlijk een week voor de dag van vertrek, tenzij dit redelijkerwijs niet van Frisian Travel kan worden gevraagd.

Vertraging
Frisian Travel is niet verantwoordelijk voor vertraging en/of verlenging van de reisduur veroorzaakt door derden of (natuur)rampen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

Zorg door huisarts of ziekenhuisopname
Indien u door omstandigheden bij een huisarts of ziekenhuis terecht komt, dan valt deze geboden zorg buiten de reisovereenkomst. Dit is ook het geval wanneer u achterblijft of gerepatrieerd wordt. In geen van deze situaties kunt u hiervoor Frisian Travel aansprakelijk stellen. Neemt u voor advies contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Klachten tijdens de reis
Eventuele klachten over de uitvoering van uw reisovereenkomst dient u ter plaatse schriftelijk aan de reisleider kenbaar te maken. Hierdoor stelt u ons in staat om uw klacht waar mogelijk tijdens uw reis te verhelpen. Mocht uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid zijn opgelost, kunt u dit tot uiterlijk een maand na terugkeer kenbaar maken bij Frisian Travel. Uitsluitend klachten die u schriftelijk en individueel indient, kunnen wij in behandeling nemen. Uw brief stuurt u naar Frisian Travel, Doniawei 54, 9104 GW Damwâld. Binnen zes weken na terugkomst van uw reis reageert Frisian Travel schriftelijk. Klachten achteraf, die tijdens de reis niet aan de reisleiding zijn gemeld, worden niet ontvankelijk verklaard en kunnen wij niet in behandeling nemen.

Algemene informatie

Fotomateriaal
Het gebruikte fotomateriaal geeft een zo goed mogelijke indruk en sfeerbeeld van wat u mag verwachten. Echter, houd u rekening met mogelijke afwijkingen.

Faciliteiten
Voor gebruik van de in dit reisprogramma vermelde hotelfaciliteiten, zoals sauna en fitness, kan door het hotel een entreeprijs worden gevraagd. Het valt buiten de verantwoordelijkheid van Frisian Travel indien faciliteiten (tijdelijk) buiten gebruik zijn

Hotelclassificatie
De hotelclassificaties zijn vastgesteld door instanties in het betrokken land naar normen die daar worden gehanteerd. Deze kunnen afwijken van de Nederlandse maatstaven.

Beschikbaarheid van uw kamer
Op de dag van aankomst is uw hotelkamer/hut in de regel beschikbaar vanaf 14.00 uur. Op de dag van vertrek dient u de hotelkamer/hut doorgaans voor 10.00 uur te verlaten.

Excursies
Per reis wordt aangegeven of excursies bij de reissom zijn inbegrepen. Entreegelden en gidskosten zijn voor rekening van de reiziger. Eventueel genoemde excursies zijn voorbeelden en zijn niet per definitie de excursies die tijdens uw reis worden aangeboden.

Frisian Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, website en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Kennelijke fouten en/of vergissingen in binden Frisian Travel niet.

November 2018, 2e editie

Downloads

Algemene Voorwaarden Frisian Travel.pdf